(مصوب جلسه 447 مورخ 12/5/1378 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

ضوابط و شرایط نحوه برگزاری مسابقات دینی، فرهنگی و هنری که در سطح کشور برگزار می‌شود به شرح زیر تعیین و تصویب می‌گردد:
ماده 1- از تاریخ تصویب این ضوابط، برگزاری هر گونه مسابقات دینی، فرهنگی و هنری که به صورت عمومی باشد بایستی متضمن اهداف فرهنگی و هنری بوده و حداقل با یکی از موازین مشروحه زیر منطبق گردد:
الف) ارتقای فرهنگ عمومی و آگاهی های علمی، فرهنگی، هنری و اخلاقی و رواج روح تحقیق و عادت به مطالعه در جامعه.
ب) فراهم آوردن زمینه رقابت سالم میان پدید‌آورندگان آثار فرهنگی و هنری.
ج) شناخت و تشویق استعدادها و خلاقیت های فرهنگی و هنری.
د) تشویق مردم به مشارکت تعاون در امور فرهنگی و هنری.

ماده 2- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی برگزاری مسابقه، پس از کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای یک بار یا یک دوره زمانی خاص، می توانند مسابقه را برگزار نمایند. موضوع این مسابقات باید اهداف و وظایف و توان عامی و عملی برگزارکنندگان متناسب باشد.

تبصره – دستگاه‌ها و مؤسسات فرهنگی و هنری، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و نهادهای انقلاب اسلامی از شمول این ماده خارج است.
ماده 3-مؤسسات و مراکز غیرانتفایی یا اشخاص، فقط در صورت تأیید و کسب مجوز لازم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با رعایت ضوابط، مجاز به برگزاری مسابقه بر حسب مورد خواهند بود.
تبصره 1- مؤسسات و مراکز و اشخاص موضوع ماده 3 مکلفند فرد با هیأت صاحب نظر و ذی صلاح را به منظور نظارت بر جریان انجام مسابقه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی نمایند.
تبصره 2- به جز در مورد مسابقات سراسری و کشوری مرجع و صدور مجوز در خارج از مرکز، ادارات تابعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها خواهند بود.
ماده 4- کلیه متقاضیان موظفند درخواست نامه خود را به همراه اطّلاعات مربوط به شرایط و یک ماه قبل از انتشار آگهی جهت بررسی و کسب مجوز به معاونت ذیربط در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (ادارات تابعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ) تسلیم نمایند. این وزارت موظف است ظرف مدت پانزده روز به درخواست‌ها پاسخ دهد.
ماده 5- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می تواند با اعزام نماینده بر نحوه برگزاری مسابقه و اعطای جوایز نظارت کند و از برگزاری مسابقاتی که به نحوی با مفاد این ضوابط مغایرت داشته باشد در هر مرحله جلوگیری نماید.
ماده 6- اخذ وجه از شرکت کنندگـان در این مسـابقـات ممنوع است.
تبصره – قبول هدایای نقـدی و غیر نقـدی توسط مراکز و مؤسسات خیریه، مساجد، انجمن‌ها و کانون‌های فرهنگی هنری قانونی که درآمدهای آن وقف و یا صرف امور فرهنگی و اجتماعی می‌شود با رعایت سایر شرایط بلامانع است. و نظارت بر چگونگی استفاده از هدایای دریافتی را آیین نامه اجرایی مشخص می‌نماید.
ماده 7- ملیه نشریات، چاپخانه ها و وسایل ارتباط جمعی موظفند از چاپ و انتشار هر گونه خبر یا آگهی مربوط به برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری قبل از ارائه مجوز لازم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خودداری نمایند.
ماده 8- این ضوابط برای کلیه مؤسسات اعم از مراکز فرهنگی و غیر فرهنگی و اشخاص حقیقی و مؤسسات و مراکز مطبوعاتی و انتشاراتی لازم‌الجراست و متخلف و ناشر اطلاعیه و با آگهی برگزاری مسابقه فرهنگی حسب مورد و با توجه به نوع تخلف لا اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحت پیگرد قانوی قرار خواهند گرفت.
ماده 9- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که با رعایت این ضوابط به برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری اقدام می نمایند موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ برگزاری مسابقه نتیجه را به معاونت ذیربط در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( ادارات تابعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) گزارش نمایند.
ماده 10- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراجع ذیزبط مکلفند به تقاضای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ادامه فعالیت مؤسساتی که در راستای مفاد این ضوابط متخلف شناخته شوند جلوگیری نمایند و فعالیت مجدد این قبیل مراکز، موکول به صدر مجوز جدید از سوی این وزارتخانه می شود.
ماده 11- آیین نامه اجرایی این ضوابط توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و پس از تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل اجرا و پیگیری خواهد بود.

ضوابط فوق در 11 ماده و 4 تبصره در جلسه 447 مورخ 12/5/78 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.